Jesteś tutaj

Statut LOP

L I G A O C H R O N Y P R Z Y R O D Y
S T A T U T
Uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Ligi Ochrony Przyrody
w dniu 6 października 2012 r.
Warszawa 2012

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 3
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 4
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE LIGI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 5
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ LIGI  7
ROZDZIAŁ V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LIGI I ICH WŁADZE 1
ROZDZIAŁ VI
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LIGI 15
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FINANSE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA LIGI 16
ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZANIE LIGI 17
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  18

 

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Liga Ochrony Przyrody, zwana dalej Ligą, jest Stowarzyszeniem utworzonym w 1928 roku,
działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach
i niniejszego Statutu. Jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2
1. Terenem działalności Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Liga jest Stowarzyszeniem, podlega rejestracji i ma osobowość prawną.
3. Liga jest organizacją otwartą, w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy są
zainteresowani ochroną przyrody .
§ 3
Siedzibą władz naczelnych Ligi jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4
Liga ma prawo tworzenia jednostek terenowych i innych struktur organizacyjnych.
§ 5
Godłem Ligi jest stylizowany żubr z napisem Liga Ochrony Przyrody.
Nazwa i godło Ligi podlegają ochronie prawnej.
§ 6
Liga może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania
są pokrewne lub bliskie zadaniom Ligi.
§ 7
Liga ma prawo używania sztandaru, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
§ 8
Liga może zawierać porozumienia o współpracy z innymi organizacjami, instytucjami,
samorządami w celu realizacji zadań statutowych, w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 9
1. Liga opiera się na społecznej pracy członków.
2. Liga do prowadzenia swych spraw może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 10
Cele Ligi:
1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez
ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania,
szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.
2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego
zdrowia.
3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów
i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.
4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla
współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez:
1) zachowanie różnorodności biologicznej,
2) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin,
grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do
właściwego stanu ochrony,
4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień.
5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska
przyrodniczego.
6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki
ekologicznej.
§ 11
Liga realizuje swe cele poprzez:
1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego polegającą na:
1) podejmowaniu działań o charakterze interwencyjnym, w szczególności
współdziałanie w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko
środowisku przyrodniczemu,
2) podejmowaniu działań zmierzających do ograniczania ujemnych skutków
naruszania środowiska przyrodniczego, w tym składanie uwag i wniosków w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa, bądź uczestniczenie w nim na prawach strony,
3) inicjowaniu i podejmowaniu społecznych przedsięwzięć, pełnieniu roli
organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady
zrównoważonego rozwoju,
4) popularyzowaniu wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
odpowiedzialnego stosunku do przyrody ojczystej,
5) współdziałaniu z organami państwowymi, w tym administracji rządowej
i samorządowej, a w szczególności z komisjami i radami powoływanymi przez nie, w celu
wykonywania zadań wchodzących w zakres działania Ligi, w tym zleconych przez te organy,
6) współpracy w realizacji celów Ligi z organizacjami polskimi, zagranicznymi
i międzynarodowymi,
7) organizowaniu i prowadzeniu obserwacji przyrodniczych, konkursów, spotkań,
wystaw, olimpiad, klubów zainteresowań, akcji społecznie użytecznych, np. zalesianie,
zakładanie arboretów i parków.

2. Działalność odpłatną pożytku publicznego polegającą na:
1) prowadzeniu działalności twórczej i informacyjno-promocyjnej mającej na celu
wzbudzanie zainteresowania i szacunku do przyrody,
2) prowadzeniu pozaszkolnej edukacji i wychowania skierowanej do wszystkich grup
wiekowych w zakresie ochrony przyrody poprzez organizowanie i prowadzenie seminariów,
warsztatów edukacyjnych, szkoleń, sympozjów, uniwersytetów wiedzy ekologicznej,
konferencji, zielonych szkół,
3) organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów, kolonii,
warsztatów ekologicznych, wycieczek przyrodniczych,
4) organizowaniu zespołów rzeczoznawców w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
5) wykonywaniu zadań z zakresu ekologii, ochrony roślin, zwierząt i grzybów oraz
dziedzictwa przyrodniczego,
6) propagowaniu walorów krajobrazu, uprawianiu turystyki ekologicznej i promocji
zdrowia.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE LIGI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
Członkowie Ligi dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na
obywatelstwo, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów i
zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać niniejszy statut i złoży pisemną deklarację
przystąpienia do Ligi oraz opłaci składkę roczną.
2. Członek zwyczajny:
1) mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw
publicznych, posiada w Lidze bierne i czynne prawa wyborcze,
2) będący małoletnim w wieku od 16 do 18 lat, posiada w Lidze bierne i czynne
prawa wyborcze, jednakże w jej władzach większość muszą stanowić członkowie o pełnej
zdolności do czynności prawnych,
3) będący małoletnim w wieku poniżej 16 lat może, za zgodą przedstawicieli
ustawowych, należeć do Ligi, jednakże bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Ligi. Jeżeli jednostka organizacyjna Ligi zrzesza wyłącznie członków
poniżej 16 lat, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki Koła/Klubu.
Jednostka ta działa pod opieką pełnoletniego członka Ligi, zatwierdzonego przez Zarząd
Okręgu.
3. Członka zwyczajnego Ligi przyjmuje i skreśla Zarząd Koła/Klubu, Zarząd Oddziału
lub Okręgu, na podstawie pisemnej deklaracji. Dowodem przynależności do Ligi jest ważna
legitymacja członkowska z potwierdzoną opłaconą składką.

§ 14
1. Członkiem wspierającym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na
obywatelstwo oraz osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która dla poparcia działalności
Ligi złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Ligi, uznaje Statut Ligi, opłaciła składkę
roczną lub zadeklarowała pomoc merytoryczną i rzeczową.
2. Przyjęcie i skreślenie członka wspierającego następuje na podstawie:
1) decyzji Zarządu Okręgu,
2) decyzji Zarządu Głównego, w przypadku zagranicznej osoby prawnej.
§ 15
1. Członkami Honorowymi Ligi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone
w urzeczywistnianiu celów Ligi.
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Krajowego
Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
3. Pozbawienie godności Członka Honorowego może nastąpić jedynie w wyniku
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
4. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 16
1. Członek zwyczajny ma prawo :
1) wybierać i być wybieranym do władz Ligi z zastrzeżeniem §13 ust. 2 pkt 2 i 3,
2) korzystać z pomocy Ligi dla realizacji celów statutowych,
3) uczestniczyć w pracach Ligi oraz otrzymywać informacje o jej działalności
i korzystać z informacji będącej w jej posiadaniu,
4) zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Ligi,
5) nosić odznakę organizacyjną Ligi i odznaki honorowe Ligi.
2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa pełnoletniego członka zwyczajnego,
z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie Honorowi posiadają pełne prawa członkowskie.
§ 17
Do podstawowych obowiązków członków należy:
1. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Ligi.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Ligi.
3. Opłacanie składki członkowskiej, z wyjątkiem Członków Honorowych.
4. Przestrzeganie zasad etyki.
§ 18
1. Członkostwo Ligi ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie:
a) Zarządowi Koła /Klubu lub Oddziału przez członka zwyczajnego,
b) Zarządowi Koła /Klubu, Oddziału lub Okręgu przez członka wspierającego,
2) śmierci członka zwyczajnego lub wspierającego, likwidacji członka wspierającego
będącego osobą prawną,
3) skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła/Klubu, Oddziału lub Okręgu, z powodu
zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,

4) wykluczenia z Ligi na mocy postanowienia Sądu Koleżeńskiego Okręgu z powodu:
a) działalności na szkodę Ligi,
b) naruszania statutu Ligi,
c) nieprzestrzegania uchwał i regulaminów,
d) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, do zarządu bezpośrednio wyższego stopnia.
3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego Okręgu o wykluczeniu z Ligi przysługuje 30-dniowy
termin odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ LIGI
§ 19
Naczelnymi władzami Ligi są:
1. Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Główny.
3. Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna.
4. Główny Sąd Koleżeński.
§ 20
Zasady wyboru władz Ligi są następujące:
1. Wszystkie władze Ligi pochodzą z wyboru.
2. Wybory członków władz Ligi są bezpośrednie w jednostkach liczących do 100 osób.
3. Wybory członków władz Ligi, jeżeli Zjazd nie postanowi inaczej, przeprowadzane są w
tajnym głosowaniu, bez ograniczenia liczby kandydatów. Wybór może być
przeprowadzony pod usprawiedliwioną i wcześniej zgłoszoną nieobecność kandydata,
przy wcześniej wyrażonej pisemnej woli i zgodzie na kandydowanie.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz w trakcie kadencji
uzupełnienie składu władz następuje przez dokooptowanie członków zwyczajnych, jednak
w ilości nie większej niż 1/3.
§ 21
1. Kadencja wszystkich władz Ligi trwa 5 lat, z zastrzeżeniem § 48 ust. 2.
2. Mandat delegatów zachowuje ważność przez okres trwania kadencji władz.
3. Prezes Ligi może pełnić funkcję wielokrotnie, przy czym na trzecią i dalsze kadencje,
wybór musi być przeprowadzony w głosowaniu tajnym.
§ 22
1. Do ważności uchwał każdego organu władz Ligi niezbędną jest obecność przynajmniej
50% jego członków z wyjątkiem postanowienia § 23 ust. 5.
2. Uchwały wszystkich władz Ligi zapadają zwykłą większością głosów jeżeli Statut nie
stanowi inaczej.

§ 23
1. Najwyższą władzą Ligi jest Krajowy Zjazd Delegatów, który odbywa się co pięć lat.
2. Uczestniczą w nim Delegaci wybrani na Zjazdach Okręgów przez członków Ligi
posiadających czynne i bierne prawa wyborcze.
3. Okręgi posiadające do 50 pełnoletnich członków zwyczajnych wybierają jednego delegata,
dwóch delegatów wybierają okręgi liczące od 51 do 150 pełnoletnich członków zwyczajnych,
trzech delegatów wybierają okręgi liczące od 151 do 300 pełnoletnich członków
zwyczajnych. Na każde kolejne 300 członków przypada jeden delegat, jednak nie więcej niż
dziesięciu delegatów z Okręgu.
4. W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą również członkowie ustępujących władz
z głosem doradczym.
5. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają w obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy
termin, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 24
1. Krajowy Zjazd Delegatów:
1) określa program działania Ligi na następną kadencję,
2) rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Kontrolno-Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) udziela absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Kontrolno-
Rewizyjnej,
4) rozpatruje odwołania od Uchwał Zarządu Głównego, orzeczeń Głównego Sądu
Koleżeńskiego oraz wniosków i decyzji Głównej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej,
5) wybiera w odrębnych głosowaniach Prezesa Ligi, członków Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) uchwala statut lub zmiany w statucie Ligi,
7) nadaje i pozbawia godności Członka Honorowego.
2. Kandydatami do władz Ligi mogą być osoby posiadające czynne i bierne prawa
wyborcze.
§ 25
1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Zawiadomienia o zwołaniu przesyła się w formie pisemnej, mogą być przesłane delegatom w
formie elektronicznej za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia wysyła się nie później niż
14 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca przewodniczącego i dwaj sekretarze.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Głównej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby Zarządów Okręgów.
5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
został zwołany.

§ 26
1. Zarząd Główny, w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów, kieruje całokształtem
działalności Ligi, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Krajowym Zjazdem
Delegatów.
2. Zarząd Główny liczy 21 członków, składa się z Prezesa oraz 20 członków bezpośrednio
wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium liczące z Prezesem 7 członków, w tym
Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. W trakcie kadencji, w uzasadnionych przypadkach
skład Prezydium może być zmieniony.
4. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, oraz
regulaminów określonych w statucie,
3) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
4) określanie kierunków działania Ligi,
5) reprezentowanie Ligi na zewnątrz,
6) uchwalanie rocznego planu finansowego Zarządu Głównego,
7) przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Ligi, w tym
sprawozdań i bilansów Okręgów,
8) składanie wniosków do Zjazdu Krajowego o nadanie godności członka honorowego
Ligi, ustanawianie i przyznawanie odznak honorowych i innych form wyróżnień
honorowych Ligi,
9) powoływanie i rozwiązywanie Okręgów,
10) ustalanie zasięgu terytorialnego działalności Okręgów oraz zatwierdzanie siedziby
Zarządów Okręgów,
11) anulowanie uchwał Zarządów Okręgów, jeśli nie są one zgodne z przepisami prawa,
postanowieniami Statutu, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu
Głównego,
12) zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie Zarządów Okręgów, jeśli ich
działalność nie jest zgodna z przepisami prawa, statutem, uchwałami Krajowego Zjazdu
Delegatów i Zarządu Głównego i powoływanie Zarządu Tymczasowego Okręgu
działającego do czasu wyboru nowego Zarządu przez Zjazd Delegatów Okręgu, nie
dłużej niż 6 miesięcy.
13) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgów,
14) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Okręgu,
15) wyrażanie zgody na uzyskanie przez Okręgi osobowości prawnej,
16) organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności gospodarczej, w tym także
przystępowanie do spółek i fundacji oraz zakładanie takowych,
17) ustalanie jednolitych zasad pobierania od członków Ligi składek oraz podziału
wpływów z tych składek i innych dochodów oraz składników majątkowych pomiędzy
Zarząd Główny i jednostki terenowe Ligi,
18) podejmowanie uchwał o przynależności Ligi do krajowych i międzynarodowych
organizacji ekologicznych, oraz o współpracy Ligi z centralnymi organami
administracji rządowej,
19) powoływanie i rozwiązywanie rad, komisji problemowych i innych form
organizacyjnych oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż 2
razy w roku.

6. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział Przewodniczący Głównej Komisji
Kontrolno-Rewizyjnej i Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni
goście.
7. Zasady i tryb funkcjonowania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez
Krajowy Zjazd Delegatów.
8. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 27
1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje pracami Ligi między posiedzeniami Zarządu
Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Do zakresu działania Prezydium należy:
1) organizowanie i nadzorowanie pracy biura ZG LOP,
2) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
3) opracowywanie rocznego planu finansowego Zarządu Głównego,
4) sprawdzanie sprawozdań oraz bilansów Okręgów,
5) opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Ligi,
6) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Ligi (bilansu),
7) prowadzenie działalności gospodarczej,
8) upoważnianie Zarządów Okręgów do występowania do władz, o których mowa w
§ 40,
9) nadzorowanie działalności Okręgów oraz udzielanie im niezbędnej pomocy
i pełnomocnictw ,
10) reprezentowanie Ligi na zewnątrz,
11) wnioskowanie do organów centralnych o przyznanie odznaczeń państwowych za
działalność społeczną.
§ 28
1. Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna (w skrócie GKKR) składa się z 5 członków, w
tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza wybieranych przez tę Komisję. Do jej
zadań należy:
1) przeprowadzanie, co najmniej jeden raz do roku, kontroli działalności statutowofinansowej
i gospodarczej Ligi oraz stanu realizacji uchwał,
2) składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz z oceną działalności
Ligi oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,
3) na wniosek Zarządu Głównego i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz z własnej
inicjatywy przeprowadzanie kontroli Zarządu Okręgu.
2. Członkowie GKKR:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) pełnią swe funkcje społecznie z możliwością zwrotu jedynie uzasadnionych kosztów.
3. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej określa regulamin
uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 29
1. Główny Sąd Koleżeński /w skrócie GSK/ składa się z 5 członków, w tym
przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza wybieranych przez ten Sąd. Do jego zadań
należy:
1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich;
2) orzekanie następujących kar: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka
Ligi lub pozbawienia prawa pełnienia funkcji we władzach Ligi na okres od 6 miesięcy do 2
lat, wykluczenia z Ligi.
2. Główny Sąd Koleżeński może orzec zawieszenie prawa pełnienia funkcji przez członka
Ligi, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Koleżeńskim lub sądami
powszechnymi.
3. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego
Zjazdu Delegatów.
4. Szczegółowe zasady działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin
uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.
§ 30
1. Rada Krajowa Ligi składa się z prezesów Zarządów Okręgowych lub przedstawicieli
okręgów, oddelegowanych uchwałą właściwego Zarządu Okręgu.
2. Posiedzenia Rady Krajowej Ligi zwołuje Prezes Ligi z inicjatywy własnej lub na wniosek
co najmniej ¼ Zarządów Okręgów Ligi.
3. Przynajmniej raz w roku odbywa się posiedzenie wspólne Rady Krajowej wraz
z Zarządem Głównym.
4. Na każdym posiedzeniu Rada Krajowa wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza oraz
komisję uchwał i wniosków.
5. Rada Krajowa Ligi ma zadania konsultacyjno – opiniodawcze.
6. W posiedzeniu Rady Krajowej Ligi mogą brać udział osoby zaproszone.
ROZDZIAŁ V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LIGI I ICH WŁADZE
§ 31
Terenowymi jednostkami Ligi są:
1. Okręg Ligi.
2. Oddział Ligi .
§ 32
Zasady wyboru władz terenowych Ligi są następujące:
1. Wszystkie terenowe władze Ligi pochodzą z wyboru.
2. Wybory członków terenowych władz Ligi są bezpośrednie w jednostkach liczących do
100 osób.
3. Wybory członków terenowych władz Ligi przeprowadzane są w tajnym głosowaniu bez
ograniczenia liczby kandydatów jeżeli Zjazd nie postanowi inaczej.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w trakcie kadencji
uzupełnienie składu władz następuje przez dokooptowanie członków zwyczajnych , jednak
w ilości nie większej niż 1/3.

5. Wybór może być przeprowadzony pod usprawiedliwioną i wcześniej zgłoszoną
nieobecność kandydata przy wcześniej wyrażonej pisemnej woli i zgodzie na
kandydowanie.
§ 33
1. Kadencja terenowych władz Ligi trwa 5 lat.
2. Prezes Okręgu, Oddziału Ligi może pełnić daną funkcję wielokrotnie, przy czym wybór na
trzecią i dalszą kadencję musi być przeprowadzony w głosowaniu tajnym.
§ 34
1. Do ważności obrad każdego organu terenowych władz Ligi niezbędna jest obecność
przynajmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem § 23 ust. 5.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
§ 35
Okręgi i Oddziały Ligi realizują cele statutowe Ligi na terenie swojego działania.
§ 36
Władzami Okręgu Ligi są:
1. Zjazd Okręgu,
2. Zarząd Okręgu,
3. Komisja Rewizyjna Okręgu,
4. Sąd Koleżeński Okręgu.
§ 37
1. Zarząd Główny powołuje Okręg, jeżeli będzie on obejmował przynajmniej trzy Oddziały.
2. Najwyższa władzą Okręgu jest Zjazd Okręgu, który odbywa się co pięć lat.
3. W Zjeździe Okręgu uczestniczą delegaci wybrani przez członków Ligi posiadających
czynne i bierne prawa wyborcze na Zjazdach Oddziałów. Z każdego Oddziału liczącego do
100 członków wybiera się dwóch delegatów. Na każde kolejne pełne 100 członków przypada
jeden delegat, jednak nie więcej niż dziesięciu delegatów z Oddziału.
4. Uczestnikami Zjazdu Okręgu są również: Członkowie Honorowi, przedstawiciele Zarządu
Głównego, zaproszeni przez Prezesa goście oraz członkowie ustępujących władz Okręgu
z głosem doradczym.
5. Termin, miejsce i program Zjazdu Okręgu ustala Zarząd Okręgu. Zawiadomienia w formie
pisemnej wysyła się nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu Okręgu, § 25 ust 2 zdanie
2 stosuje się odpowiednio.
6. Do podejmowania uchwał przez Zjazd Okręgu ma odpowiednie zastosowanie § 23 ust.5.
7. Nadzwyczajny Zjazd Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu Głównego,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Okręgu,
4) na pisemny wniosek 1/3 liczby Zarządów Oddziałów danego Okręgu.

8. Nadzwyczajny Zjazd Okręgu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został
zwołany.
§ 38
1. Zjazd Okręgu, będąc najwyższą władzą Okręgu na terenie jego działania:
1) uchwala program działania Okręgu,
2) rozpatruje i przyjmuje sprawozdania władz Okręgu oraz udziela absolutorium
Zarządowi Okręgu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatruje odwołania od decyzji pozostałych władz Okręgu,
4) wybiera Prezesa i członków Zarządu Okręgu, Komisję Rewizyjną Okręgu, Sąd
Koleżeński Okręgu oraz Delegatów na Krajowy Zjazd,
5) podejmuje inne uchwały, które wymagają decyzji Zjazdu Okręgu.
2. Kandydatami do władz Okręgu mogą być członkowie zwyczajni posiadający pełnię praw
wyborczych z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 pkt 2 i 3.
3. W uzasadnionych i usprawiedliwionych przypadkach Delegat może być wybrany pod swą
nieobecność przy wcześniej złożonej pisemnej deklaracji zgody na kandydowanie i przyjęcie
wyboru.
§ 39
1. Zarząd Okręgu kieruje działalnością Ligi na swoim trenie zgodnie z uchwałami władz
nadrzędnych i własnym programem działania.
2. Zarząd Okręgu składa się z Prezesa, i 4-8 członków wybranych przez Zjazd Okręgu.
3. Na wniosek Prezesa, Zarząd Okręgu może wybrać ze swego grona Prezydium w składzie
od 3-5 członków.
4. Posiedzenia Zarząd Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku.
5. W posiedzeniach Zarządu Okręgu mogą brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Okręgu i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się
posiedzenie Zarządu Okręgu z udziałem Prezesów Oddziałów.
§ 40
1. Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy:
1) realizacja uchwał władz Ligi,
2) określenie szczegółowych kierunków działania,
3) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
4) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,
5) zarządzanie majątkiem Ligi w ramach posiadanych pełnomocnictw i ponoszenie
odpowiedzialności za prawidłowe nim gospodarowanie,
6) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu
naruszania zasad określonych w § 18,
8) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Okręgu,
9) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów,
10) ustalanie zasięgu terytorialnego działalności Oddziałów oraz miejsca i siedziby
Zarządów Oddziałów,
11) współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej
oraz z organizacjami działającymi na terenie Okręgu,

12) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów Okręgu,
13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Delegatów Okręgu,
14) zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie godności Członka
Honorowego Ligi,
15) zgłaszanie do Prezydium Zarządu Głównego wniosków o wystąpienie do władz
centralnych o przyznawanie odznaczeń państwowych i innych odznak i wyróżnień za
społeczną działalność,
16) występowanie z wnioskami do terenowych organów administracji rządowej
i samorządowej o przyznanie odznaczeń państwowych oraz innych odznak i wyróżnień
za działalność społeczna,
17) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz innych form
organizacyjnych przydatnych do wykonywania działalności statutowej Okręgu.
2. Prezydium kieruje bieżącą pracą Zarządu Okręgu, realizuje uchwały i program oraz inne
zadania zlecone przez Zarząd i Zjazd Delegatów Okręgu.
3. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Okręgów i ich Prezydiów określają
regulaminy uchwalone Zjazd Okręgu.
§ 41
1. Wszelkie wystąpienia i pisma kierowane przez jednostki terenowe i ich komisje do władz
centralnych, Prezydenta, Parlamentu i Rządu kierowane są za pośrednictwem Prezydium
Zarządu Głównego.
2. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego upoważnia Zarząd Okręgu
lub Oddziału do działania w swoim imieniu.
§ 42
1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego
i sekretarza wybranych przez tę Komisję.
2. Przepisy § 28 stosuje się odpowiednio.
§ 43
1. Sąd Koleżeński Okręgu składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego, sekretarza
wybranych przez ten Sąd.
2. Sąd Koleżeński Okręgu orzeka w pierwszej instancji.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Okręgu przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Koleżeńskiego.
4. Sąd Koleżeński Okręgu rozpatruje sprawy o wykluczenie z Ligi z powodów, o których
mowa w § 18 ust.1 pkt 4.
5. Sąd Koleżeński Okręgu orzeka kary upomnienia i nagany.
§ 44
1. Oddział będący jednostką organizacyjną Ligi na danym terenie powołuje Zarząd Okręgu
z tym, że Oddział powinien obejmować przynajmniej pięć kół.
2. Władzami Oddziału jest: Zjazd Oddziału, Zarząd Oddziału w składzie 3 – 5 członków
i Komisja Rewizyjna Oddziału w składzie 3 członków.
3. W Zjeździe Oddziału uczestniczą delegaci wybrani przez członków kół, przy czym
1 delegat przypada na każde pełne 8 członków, jednak nie więcej niż 3 delegatów z koła.

4. Oddziały działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu.
5. Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:
1) uchwalanie programu działania Oddziału,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi Oddziału,
3) rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Oddziału,
4) wybór Prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie innych uchwał w ramach działalności Oddziału.
6. Do podejmowania uchwał Zjazdu Oddziału ma odpowiednie zastosowanie § 23 ust.5.
7. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) realizacja uchwał władz nadrzędnych Ligi,
2) przyjmowanie członków zwyczajnych oraz ich skreślenie z powodu naruszenia
zasad określonych w § 18 ust. 1 pkt 3,
3) zwoływanie Zjazdów Oddziału, w trybie i formie określonej odpowiednio § 37
ust. 5,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Oddziału,
5) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzanie kontroli działalności Oddziału przynajmniej raz na rok,
2) składanie sprawozdań Zjazdowi Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
i z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
9. Do władz Oddziału mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Statutu zawarte w § 37
ust 4-8; § 39 ust. 1, 4; § 42.
ROZDZIAŁ VI
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LIGI
§ 45
Podstawowymi jednostkami Ligi są:
1. Przedszkolne, Szkolne Koło /Szkolny Klub Ligi
2. Koło /Klub Ligi.
§ 46
1. Przedszkolne Koło, Szkolne Koło/Szkolny Klub Ligi jest podstawową jednostką
organizacyjną w przedszkolach i szkołach, w której członkowie realizują cele i zadania Ligi,
mogą one być tworzone za zgodą władz szkolnych.
2. Opiekę nad działalnością Przedszkolnego, Szkolnego Koła/Szkolnego Klubu sprawuje
opiekun - członek Ligi, wyłoniony z grona pedagogicznego.
§ 47
1. Koło/Klub Ligi jest podstawową jednostką organizacyjną Ligi, w której członkowie
realizują cele i zadania Ligi na terenie swojego działania.
2. Koło/Klub Ligi powinno liczyć co najmniej osiem osób i może być organizowane
w każdym środowisku (w miejscu zamieszkania, pracy, nauki itp.).
3. Koło Ligi składa informacje o swojej działalności we właściwym Zarządzie Oddziału.

§ 48
1. Władze jednostek podstawowych Ligi są następujące:
1) w przypadku jednostek liczących do 100 członków – Walne Zgromadzenie
Członków,
2) Zarządy Szkolnych Kół/Szkolnych Klubów składają się z 3 członków:
Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika,
3) Zarządy Kół składają się z trzech członków – Przewodniczącego, Sekretarza i
Skarbnika.
2. Kadencja podstawowych jednostek Ligi trwa pięć lat - dla kół członków dorosłych, oraz
dwa lata - dla kół przedszkolnych, szkolnych i szkolnych klubów.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FINANSE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA LIGI
§ 49
1. Majątek Ligi stanowią:
1) rzeczowy majątek trwały (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne
i maszyny, środki transportu, rozpoczęte inwestycje),
2) finansowy majątek trwały (udziały i akcje, papiery wartościowe, udzielone
pożyczki jednostkom Ligi, należności),
3) majątek obrotowy (zapasy, materiały, należności i roszczenia).
2. Majątek i fundusze Ligi mogą być przeznaczone na realizację celów statutowych jak
również na potrzeby organizacyjne.
3. Majątek Ligi powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
subwencji, sponsoringu, dochodów z majątku Ligi oraz ofiarności publicznej, dochodów
z rzeczowego majątku trwałego, dochodów z obligacji, akcji i innych papierów
wartościowych, dochodów z kapitału ulokowanego w banku, dochodów z imprez i zbiórek,
dochodów z działalności gospodarczej.
4. Liga może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
5. Liga może przyjmować tylko takie dotacje, darowizny, spadki i zapisy, które nie
naruszają jej niezależności i samodzielności oraz dobrego imienia.
6. Okręgi Ligi, posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą
celem uzyskania środków do realizacji zadań statutowych zgodnie z decyzją Prezydium
Zarządu Głównego.
7. Działalność gospodarcza Ligi powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami.
8. Działalność finansowa Zarządu Głównego i Okręgów, które mają osobowość prawną
odbywa się zgodnie z regulaminem finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Główny.
9. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Ligi oraz do przekazywania części
majątku Ligi Okręgom, Oddziałom Ligi upoważniony jest Zarząd Główny.
10. Majątek ruchomy i nieruchomy może być przekazany w użytkowanie Okręgom
i Oddziałom bez prawa ich zbywania poza struktury Ligi.
11. Liga nie odpowiada za zobowiązania Okręgów posiadających osobowość prawną,
a Okręgi nie odpowiadają za zobowiązania Ligi, chyba że co innego wynika z dokonanych
czynności prawnych.
12. Dochody z działalności gospodarczej Ligi służą wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie mogą być przeznaczone dla jej członków.

13. Liga prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
§ 50
Składki członkowskie są ustalane w wysokości określonej przez Zarząd Główny. Stanowią
one dochód Okręgów oraz Zarządu Głównego w proporcjach uchwalonych przez Zarząd
Główny.
§ 51
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach, w tym majątkowych Ligi wymagane są podpisy dwóch członków
Prezydium Zarządu Głównego w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Do przyjmowania poszczególnych składników majątkowych wymagany jest podpis
dwóch osób – Prezesa i członka Prezydium.
3. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 dotyczą Okręgów posiadających osobowość prawną,
z zastrzeżeniem § 49 ust. 9.
§ 52
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Ligi w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Ligi pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Przekazywania majątku Ligi na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Ligi na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Ligi,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU,
ROZWIĄZANIE LIGI
§ 53
1. Zmiana statutu, rozwiązanie Ligi wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów
powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
delegatów.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Ligi Krajowy Zjazd Delegatów powołuje
jednocześnie Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje Uchwałę o przeznaczeniu majątku
Ligi.
ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 54
Niniejszy Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez właściwy Sąd w Warszawie.
Warszawa 6 października 2012 r.

 

Polski